Charakteristika spoločnosti

»História

Spoločnosť MABONEX Slovakia s.r.o. vznikla v roku 1993 spojením slovenskej firmy K.I.O.-MEDIATEX s.r.o. Piešťany a rakúskej firmy MABONEX HG GmbH, Viedeň.
Činnosť spoločnosti bola zameraná na dovoz konzervovaných a sterilizovaných potravín zo zeleniny a ovocia. 
Predajný program sa neustále rozširoval o nové výrobky, ktoré boli certifikované v súlade so zákonom o potravinách a s tým súvisiacimi predpismi a Potravinovým kódexom.
Spoločnosť od roku 2004 postupne buduje sieť  dodávateľsko odberateľských vzťahov , upúšťa od retailu a zameriava sa na distribúciu tovarov do kuchýň verejného stravovania.
V roku 2005 rakúska firma odpredáva svoje podiely, spoločnosť sa stáva čisto slovenskou.

» Územné pôsobenie

»Charakteristika spoločnosti

Mabonex Slovakia s.r.o. je distribučná spoločnosť zapísaná v Zozname podnikateľov a vlastní všetky potrebné certifikáty a povolenia potrebné na prevádzkovanie distribúcie potravín.
Špecifikácia tovaru
Ucelená ponuka je zostavená podľa požiadaviek odberateľov a vychádza z ich nárokov na cenu a kvalitu.
Medzi základné tovarové skupiny patria:
•    hrubý tovar – olej, cukor, múka, ryža, cestoviny, strukoviny, sterilizovaná zelenina, kompóty, džemy, marmelády, DIA výrobky, koreniny, ocot, nátierky, hotové jedlá, ryby, cukrovinky, džúsy, minerálne vody, sirupy, čaje, káva, drogéria.
•    mlieko a mliečne výrobky
•    čerstvé vajcia
•    mäso a mäsové výrobky
•    čerstvá zelenina a ovocie


» Definícia našich obchodných partnerov – odberateľské vzťahy:


- Zariadenia školského stravovania:
   pri Detských jasliach, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ,    
   Detské domovy a Domovy mládeže   
- Prevádzky závodného stravovania
- Horeca – hotely, kaviarne a reštaurácie
- Zariadenia s celodenných stravovaním:
  Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb
  Vojenské útvary
  Ústavy na výkon trestu odňatia slobody a Ústavy na výkon väzby
  Kúpeľné zariadenia a rekreačné zariadenia
  Nemocnice

»  Realizácia objednávok:

1)    osobne – prostredníctvom nášho OZ pôsobiaceho vo Vašom regióne
2)    telefonicky – nahlásením objednávky na Váš odbyt
3)    faxom –  odfaxovaním objednávky na Váš odbyt
4)    cez internet -  po registrácii a pridelení registračných dát na našej webovej stránke

Vaše objednávky je optimálne nahlásiť minimálne 2 pracovné dni pred rozvozom od 7.00 hod do 17.00hod., maximálne do 11.00hod. deň pred rozvozom.
Naším cieľom je zákazník spokojný so spoluprácou vo všetkých jej parametroch.

» Preberanie tovaru:

Tovar do Vašich prevádzok dovezieme podľa dohodnutého rozvozného plánu. Vodič dopravného prostriedku, ktorý Vám tovar privezie, je povinný odovzdať Vám faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list, vystavenú spoločnosťou Mabonex, kde je uvedený súpis všetkých tovarov, ktoré Vám odovzdá.
Každú dodávku je potrebné fyzicky skontrolovať – objednané množstvo, dodané množstvo a množstvo uvedené na faktúre. Zhodu potvrdíte na dokladoch odtlačkom pečiatky, dátumom prevzatia tovaru a vlastnoručným podpisom. Reklamovať množstevné rozdiely po prebratí tovaru nie je možné.


» Platba za tovar:

Za tovar je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostne bankovým prevodom. Spôsob platy je dohodnutý v zmluve uzavretej so spoločnosťou Mabonex Slovakia, spol. s r. o.
Ak platíte v hotovosti, konkrétnu sumu za dodaný tovar uvedenú na hotovostnej faktúre s DPH zaplatíte priamo vodičovi, ktorý Vám daný tovar privezie. Suma sa platí po dôkladnom prebratí tovaru.
V prípade bezhotovostnej platby platíte v dohodnutej lehote splatnosti na účet spoločnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet spoločnosti.


» Riešenie reklamácií:

Ak pri kontrole dodávky zistíte kvantitatívne alebo kvalitatívne rozdiely, je potrebné vyznačiť ich na reklamačný list, ktorý Vám na požiadanie predloží vodič dopravného prostriedku.
V prípade bezhotovostnej platby bude:
a) o takto reklamovaný tovar upravená faktúra, ktorá Vám bude zaslaná poštou
b) dodaný reklamovaný tovar
c) vystavený dobropis
V prípade platby v hotovosti:
Zákazník vypíše reklamačný list a uhradí plnú sumu hotovostnej faktúry vodičovi pri prebratí tovaru. Na sumu uznanej reklamácie bude vystavený dobropis, ktorý bude vysporiadaný bankovým prevodom. Z tohto dôvodu Vás prosíme o uvedenie čísla bankového účtu.
Reklamovať množstevné rozdiely po prebratí tovaru nie je možné.

Na riešenie ostatných otázok volajte svoj odbyt. Kolegyne Vám rady pomôžu pri riešení iných problémov.
Po odsúhlasení oprávnenosti reklamácie bude s Vami dohodnutý spôsob riešenia reklamácie.

„Odberateľ je našim rovnocenným partnerom, ktorý sa podieľa a definuje podmienky pre kvalitné vzájomné dodávateľské a odberateľské vzťahy“

Prevádzka a sklady MABONEX v Piešťanoch
Mabonex Piešťany - FotoA
Mabonex Piešťany - FotoA
Mabonex Piešťany - FotoB
Mabonex Piešťany - FotoB
Mabonex Piešťany - Foto1
Mabonex Piešťany - Foto1
Mabonex Piešťany - Foto2
Mabonex Piešťany - Foto2
Mabonex Piešťany - Foto3
Mabonex Piešťany - Foto3
Mabonex Piešťany - Foto4
Mabonex Piešťany - Foto4
Mabonex Piešťany - Foto5
Mabonex Piešťany - Foto5
Mabonex Piešťany - Foto6
Mabonex Piešťany - Foto6

Aktuality »

Dcérske spoločnosti »

inmedia
inmedia